Walne Zebranie Członków UTW

21 października 2021r. odbyło się Walne Zebranie Członków UTW zwołane przez  Zarząd w oparciu o Statut UTW. Zawiadomienie  o terminie zebrania, wraz z porządkiem obrad studenci otrzymywali /za potwierdzeniem odbioru/ w trakcie inauguracji bieżącego roku akademickiego. Z powodu braku frekwencji, odbyło się w II terminie, zgodnie z wytycznymi . Walne Zebranie Członków otworzyła prezes UTW, dokonano wyboru przewodniczącego (wybrany Wł. Poraszka), sekretarza (wybrana I. Klapczyńska). Dalej obrady prowadził przewodniczący zebrania, a powołana komisja skrutacyjna, po zliczeniu złożonych podpisów przedstawiła protokół, że ”… Walne Zebranie Członków jest ważne w 2. terminie, mimo  niskiej frekwencji – 20,6 % i podejmowane uchwały są prawomocne”. Nie było zgłoszonych uwag do porządku zebrania, które dalej było kontynuowane w oparciu o kolejne punkty porządku obrad. Szczegóły przebiegu obrad przedstawione zostały w protokóle WZC, który sporządziła sekretarz zebrania i są do wglądu przez zainteresowanych w biurze zarządu UTW. Z ważniejszych spraw:  Zarząd UTW otrzymał jednomyślne poparcie – absolutorium; wybrano do Komisji Rewizyjnej nowego członka – Jokiel  Zenon, gdyż nastąpiła rezygnacja kol.  Edwina Piechowiaka; uchwalą  przedłużono kadencję obecnego składu Zarządu o bieżący rok akademicki.

Możesz również polubić…