O UTW

INFORMACJE O UTW W MIĘDZYCHODZIE

 1. UTW w Międzychodzie jest stowarzyszeniem „non profit” o osobowości prawnej, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000266533, działającym w oparciu o Statut zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków w dniu 21 września 2006 r.

 2. Działalność Uniwersytetu finansowana jest w znaczącej mierze ze składek słuchaczy – członków Stowarzyszenia. Wysokość rocznej składki ustala, zgodnie ze Statutem, Zarząd UTW wybierany na trzyletnią kadencję przez Walne Zebranie Członków.

 3. Aktualnie Zarząd składa się z 10 członków na czele z prezesem – Marią Furchert, z wyboru pochodzą też: Komisja Rewizyjna z przewodniczącym – Zenonem Jokiel i Sąd Koleżeński, któremu przewodniczy Stanisława Kryger. Zarząd zbierać się będzie raz w miesiącu, a co roku na walnym Zgromadzeniu Członków UTW składać będzie sprawozdanie wszystkim członkom.

 4. Rada Programowa, powołana przez Zarząd, z przew. Lechem Staszakiem , działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków. Do jej zadań należy opracowanie projektów programów i kierunków działania oraz harmonogramów zajęć UTW.

 5. Siedzibą UTW w Międzychodzie jest Centrum Animacji Kultury w Międzychodzie przy placu Kościuszki 9, tel. kom. 605 664 567, biuro UTW 663901542.

 6. Osoba zainteresowana członkostwem w UTW powinna zapoznać się z jego Statutem, a następnie wypełnić kwestionariusz.

 7. Podstawowym obowiązkiem członków jest opłacanie składki rocznej (czesnego), która w roku akademickim wynosi 80 zł. Można to uczynić w dwóch ratach: we wrześniu i styczniu.

 8. Każdy członek otrzymuje legitymację, w której odnotowuje się opłacenie składki semestralnej lub rocznej , co upoważnia do korzystania w danym okresie ze wszystkich form zajęć UTW.

 9. Podczas inauguracji danego roku akademickiego nowo przyjmowani członkowie UTW otrzymują ponadto indeks; do gromadzenia informacji o udziale i aktywności w zajęciach Uniwersytetu, czego potwierdzeniem będą podpisy wykładowców (po każdym wykładzie) oraz prowadzących zajęcia w kołach, klubach i sekcjach zainteresowań (pod koniec każdego semestru – na podstawie 60-procentowej frekwencji).

 10. Koła przedmiotowe i sekcje zainteresowań na pierwszych zajęciach wybierają spośród siebie starostów, którzy w ciągu roku akademickiego będą łącznikami z Zarządem. Mają również prawo sprawdzania ważności legitymacji członkowskich i sporządzania listy obecności słuchaczy na każdym zajęciu.

 11. Do poszczególnych kół, sekcji i klubów zapisać się można już od 1 października każdego roku bezpośrednio u prowadzącego zajęcia po okazaniu legitymacji studenckiej z adnotacją o wpłaceniu czesnego. Warunkiem powołania danego koła przedmiotowego w danym roku akademickim jest zgłoszenie się co najmniej 12 jego stałych uczestników, sekcji zaś – 10, a klubu – 5.

 12. Na zajęcia wyjazdowe obowiązuje zapisywanie się z miesięcznym wyprzedzeniem, bez prawa zwrotu kosztów w przypadku nieobecności w dniu wyjazdu, ale z możliwością polecenia kogoś w zastępstwie.

 13. Szczegółowy harmonogram zajęć wręczony zostanie podczas inauguracji, a na kolejne miesiące – po ostatnim wykładzie w danym miesiącu, a ponadto umieszczony na tablicy informacyjnej w holu CAK i na stronie internetowej.

 14. Szanując wykładowców i słuchaczy, przychodzimy na zajęcia punktualnie i nie opuszczamy ich przed końcem.

 15. Od wszystkich członków Stowarzyszenia zależy, czy uchwalony przez Walne Zgromadzenie Członków program UTW w Międzychodzie zostanie w roku akademickim w pełni zrealizowany.