Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Stowarzyszenia UTW

17 listopada 2022r. – odbyło się Walne Zebranie  Sprawozdawczo- Wyborcze Członków Stowarzyszenie UTW, które jest zwoływane przez Zarząd zgodnie z wytycznymi Statutu UTW. Każdy student otrzymał zawiadomienie o terminie  wraz z projektem porządku WZC, potwierdzając ich odbiór, a kolejno w dniu ustalonym listę obecności na zebraniu. Po otwarciu zebrania Prezydium Zarządu UTW orientacyjnie  stwierdziło brak wymaganego forum w ustawowym terminie i ogłoszono przerwę 20 minutową do II terminu. W międzyczasie prezes poprosiła wybranych uprzednio starostów poszczególnych sekcji i grup do przejścia do oddzielnej sali w celu wyboru Samorządu Studentów. Jego skład jest następujący: Grażyna Płucienniczak – starosta; Maria Sroka – wicestarosta; Leszek Czachowski – członek. Powołana Komisja Skrutacyjna w składzie: przewodniczący Edward Szuflak, z-ca Tadeusz Bromber i członek – Leszek Czachowski po przeliczeniu list obecności  stwierdziła, że obecnych na sali jest ponad 42 % z ogólnej listy, co upoważnia do odbycia Walnego w 2. ustawowym terminie z ważnością wszystkich podejmowanych uchwał. Przewodniczącym obrad został wybrany wiceprezes Włodzimierz Poraszka, a na sekretarza obrad wybrano kol. Iwonę Klapczyńską. Nie było uwag do porządku obrad i obrady były kontynuowane zgodnie z jego punktami. Powołano Komisję Wnioskową w składzie: Koszyca Małgorzata, Elżbieta Babst i Gabriela Strzyżewska. Kolejno zebrani wysłuchali różnych informacji, które przedstawiali: prezes  Maria Furchert z  całokształtu działalności UTW; księgowa  Grażyna Bromber w sprawach finansowych; starosta roku i Sąd Koleżeński -Grażyna Kryger; Leszek Staszak przewodn. Rady Programowej; Marga Flajszer – Komisja Rewizyjna m.in. z wnioskiem o wotum zaufania dla Zarządu UTW. W głosowaniu Zarząd UTW za miniony, trudny okres w działalności otrzymał absolutorium z jednomyślnym poparciem. W kolejnych głosowaniach wybrano:  Zarząd  UTW  – Agaciak Barbara, Furchert Maria, Kandulska  Hanna, Klapczyńska Iwona, Koszyca Małgorzata Anna, Mojżeszewicz Jan, Prokopczuk Alicja, Staszak Leszek, Wapniarz Irena, Woźna Aldona. Komisja Rewizyjna – Flajszer Marga, Jokiel  Zenon, Mojżeszewicz Łucja. Sąd Kolezenski – Kryger Grażyna, Ratajczak Zenon, Hetmanowski Zbigniew. Szczegóły wraz z wnioskami  i podjętymi i uchwałami są ujęte w protokole z WZC i dostępne w biurze UTW.

 

Możesz również polubić…