Walne Zebranie Członków UTW

Zebranie rozpoczęło się w drugim terminie. Obradom przewodniczył Włodzimierz Poraszka a rolę sekretarza pełniłapagef Małgorzata Kopagecszyca. Dokonano wyboru Komisji Skrutacyjnej w oso-bach – Leon Cichosz, Edwin Piechowiak, Elżbieta Babst oraz Komisji Wnioskowej w osobach – Hanna Kańdulska, Edward Szuflak, Grażyna Kryger. Po ogłoszeniu ważności obrad Walnego Zgromadzenia przez Leona Cichosza (na 259 członków Stowarzyszenia UTW, obecnych było 93 członków tj. 36 procent członków), przyjęto Regulamin tychże obrad. Sprawozdania składali: z działalności UTW w roku akademickim 2016/2017 – prezes Maria Furchert, finansowe – księgowa Kazimiera Tonak, Komisji Rewizyjnej – Krystyna Szulczyk, Sądu Koleżeńskiego – Leon Szulc, z działania Samorządu Uczelnianego Studentów – wicesta-rosta Roku Zygmunt Furchert. Program działania stowarzyszenia UTW na Rok Akademicki 2017/2018 przedstawił przewodniczący Radypages Programowej Lech Staszak. Projekt prelimina-rza budżetowego stowarzyszenia UTW na rok akademicki 2017/2018 przedstawiła prezes Maria Furchert. Wnioski, w imieniu Komisji Wnioskowej, przedstawiła Grażyna Kryger. Członkowie stowarzyszenia, udzielili Zarządowi absolutorium, przyjęli wszystkie sprawozda-nia, propozycje uchwał, zatwierdzili program działania i preliminarz na rok akademicki 2017/2018 r.