Walne Zgromadzenie Członków UTW w Międzychodzie

W dniu 24 października 2019r. (czwartek) w sali widowiskowej BPiCAK odbyło się Walne Zgromadzenie Członków stowarzyszenia UTW w Międzychodzie. Było to zwyczajne zebranie członków stowarzyszenia, wynikające ze stosownych paragrafów zawartych w statucie UTW. Uprzednio, każdy z członków otrzymał  (w wymaganym terminie) zawiadomienie, wraz z proponowanym porządkiem obrad. Walne zebranie otworzyła prezes UTW Maria Furchert zaznaczając już na wstępie, że z wizualnego oglądu zgromadzonych w sali, musi być tzw. drugi termin, aby ustawowo można było odbyć  obrady. Dwudziestominutową przerwą wykorzystano do przekazania różnych informacji wewnętrznych. We właściwym terminie przystąpiono do obrad W.Z.Cz., dokonano wyboru przewodniczącego zebrania, którym  został Włodzimierz Poraszka i sekretarza zebrania – Krystyna Szulczyk. Do porządku obrad została wniesiona przez J.J. Szumańskiego uwaga, aby dokonać zmiany – pkt. 13 –wolne głosy i wnioski był jako 12, a pkt. 13 – sprawozdanie komisji wnioskowej był 12. Większością głosów dokonano zmianę porządku. Wybrano komisje – skrutacyjną w składzie  – Edward Szuflak,  Zygmunt Furchert,  Leon Cichosz  i wniosków – Halina Dobkiewicz, Wiesław Matysik i Dorota Mikołajczak. Prawomocność obrad zostało potwierdzone protokołem komisji skrutacyjnej, z którego wynikało, że w drugim terminie, uczestniczy w obradach 88 członków , co stanowi 33,9 proc. w stosunku do ogólnego stanu, uprawnionych 259 członków.  Zatem jest ustawowa ważność obrad i ważność podejmowanych uchwał. Wysłuchano sprawozdań, informacji finansowych, informacji przekazanych przez przedstawicieli – Samorządu Uczelnianego Jadwiga Heliasz, Sądu Koleżeńskiego Grażyna Kryger, Komisji Rewizyjnej Marga Flajszer.  Przyjęto  kilka uchwał – m.in. udzielono absolutorium członkom Zarządu UTW  (przy  1. głosie wstrzymującym) i  wniosek Zarządu o podwyższeniu wysokości czesnego, od bieżącego roku akademickiego o 10 zł.( z 70 na 80 zł.) z możliwością płatności w 2. ratach. Przy tym punkcie był też jeden głos wstrzymujący się. Przewodnicząca komisji wnioskowej odczytała złożone wnioski, które przyjęte zostały większością głosów, przy kilku przeciwnych i kilku wstrzymujący się. Przedstawione zdjęcia dokumentują przebieg Walnego Zgromadzenia Członków UTW w Międzychodzie.