Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia UTW

Zebranie rozpoczęło się w drugim terminie. Wzięło w nim udział 90 studentów tj. 41 procent. Stowarzyszenie UTW liczy 246 członków. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Leon Cichosz ogłosił, że Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia UTW jest prawomocne do podejmowania uchwał.

Obradom przewodniczył Włodzimierz Poraszka, a rolę sekretarza pełniła Barbara Nowak.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia UTW za rok akademicki 2017/2018 złożyła prezes Maria Furchert. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.05.2017 r. do 30.04.2018 r., oraz za okres od 01.01 2017 r. do 31.12.2017 r. przedłożyła księgowa Kazimiera Tonak.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności za okres od 01.6.2017 do 23.5.2018 r. przedstawiła Przewodnicząca Krystyna Szulczyk. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego za okres od 01.06.2017 r. do 23.05.2018 r. złożył Jan Ratajczak.

Informację o pracy Samorządu Uczelnianego Studentów złożyła jej Przewodnicząca Jadwiga Heliasz. Po wysłuchaniu szczegółowej analizy całorocznej działalności oraz oceny pracy Zarządu przez Komisję Rewizyjną, Walne Zebranie Członków podjęło uchwałę o udzieleniu Zarządowi absolutorium. Zamierzenia programowe UTW na Rok Akademicki 2018/2019 przedstawił Lech Staszak. Wybrane z wystąpień i dyskusji wnioski, w imieniu Komisji Wnioskowej przedstawiła Elżbieta Babst. Przyjęto wszystkie sprawozdania, propozycje uchwał oraz zamierzenia programowe i preliminarz na rok 2018/2019.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Leon Cichosz podał wyniki wyborów. W skład nowego Zarządu UTW weszli: Danuta Ewiak, Maria Furchert, Małgorzata Anna Koszyca, Zdzisława Krzyżańska, Barbara Napieralska, Włodzimierz Poraszka, Lech Staszak, Aldona Woźna, Halina Woźna, Alicja Prokopczuk. Komisję Rewizyjną stanowić będą: Łucja Mojżeszewicz, Edwin Piechowiak, Marga Flajszer a Sąd Koleżeński: Zbigniew Hetmanowski, Jan Ratajczak, Grażyna, Stanisława Kryger. Wybrany Zarząd ukonstytuuje się w późniejszym terminie.

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *